Elektrofores – vad är elektrofores?

Elektrofores är en metod för att analysera DNA och proteiner från en människa. Metoden karaktäriserar och separerar joner  tex separeringen av aminosyror.

Elektroforetisk separering av nukleinsyror bygger på deras storlek och inte på deras laddning. Alla nukleinsyror innehåller negativt laddade fosfatgrupper. Stora molekylerna  vandrar långsamt genom en finporig gel medan små nukleinsyrorna vandrar snabbare och längre.

Några droppar av aminosyrablandningen förs över till ett papper som fuktats med en buffertlösning som har lämpligt pH. Därefter förs en elektrisk spänning på ca 300 V över pappret. De negativa aminosyrajoner kommer då att vandra mot anoden och de positiva aminosyrajonerna vandrar mot katoden.

Om fältet är konstant rör sig varje partikel med en konstant hastighet som bestäms av fältets styrka och lösningens viskositet samt av partikelns laddning, storlek och form.

Elektrofores av DNA och RNA sker i polyakrylamid- eller agarosgeler. Med polyakrylgeler kan man separera DNA-molekyler och fragment ända ner till 500 baspar och med porösare agarosgeler kan man separera molekyler med upp till 10 000 baspar.