DNA analys, DNA-test och Genetik

DNA Analys

Vad är DNA?

DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) är den kemiska beteckningen på människans och din  arvsmassa. I kroppens alla cellkärnor hittar du DNA som bär den genetiska informationen – genomet. Vårt DNA består av 3 miljarder baspar, med otaliga möjliga sekvenser av de fyra kemikalier (företräddes av A, T, G och C) som utgör ”instruktionsbok” för en människa. Du hittar DNA även i mitokondrierna, vilka är cellorganeller som sköter cellernas energiförsörjning. Den spiralformad arvsmassan beskrevs av Watson och Crick redan på 1950-talet. Det unika med DNA är att arvsmassan, som finns i varenda cell, är unik för varje människa – förutom hos enäggstvillingar. Du hittar DNA i alla kända organismer förrutom RNA-viruset. Arvsmassan är fördelad på 46 delar eller kromosomer.

Vad ör DNA - vi förklarar DNA-analys, DNA-tester och genetiken bakom allting!


Olika tillämpningar med DNA analyser:

Genom DNA analyser går det att analysera en mängd olika faktorer

Med gentester går det att hitta sjukdomar

DNA-tester vid brottsutredningar och utredningar

  • Brottsutredningar vid brottsmisstankar där man vill klara upp fler brott med DNA-spår utgår från DNA-register. Tekniken gör det möjligt att ta fram fantombilder baserat på DNA
  • Historiska utredningar och ursprung

genetics-icon

Växter och djur

tillampningar Genomet vårt tids nästa Internet!

Genom eller arvsmassa är beteckningen på en organisms ärftliga information kodad i DNA. Hos människan och andra högre organismer motsvarar genomet det genetiska materialet i alla celler utom könscellerna. DNAt hålls samman med kvävebaser. Dessa består av trådar som hålls samman med fyra kvävebaser som går under beteckningarna A, C, G och T. Forskarna har kartlagt 3 miljarder kvävebaser. Hur dessa sedan kombineras är vad som avgör våra egenskaper och anlag. Där en kvävebas har strängen A måste den andra strängen vara T. C kombineras med G. När cellerna delas för att skapa två celler faller DNA-stränger isär. En vanlig analogi är att genomet fungerar som en receptbok, där gener (och de proteiner de kodar) blandas samman för att skapa en komplett organism.

Stora framsteg och tillväxtpotential Genetiken har gjort banbrytande framsteg under 2000-talet. Landvinningarna och forskningen inom genomet och de nya produkter och lösningar som kommer att utvecklas tror många i Sillicon Valley bli vår tids nästa stora teknikutveckling. Samtidigt har man från högsta domstolen i USA beslutat i juni 2013 att det inte går att patentera mänskliga delar av naturligt förekommande mänskliga gener ett beslut som naturligtvis påverkar bioteknikbranschen.

Epigenetik – att kontrollera DNA

Det är inte bara sekvensen av ditt DNA som spelar roll, men också hur man använder och kontrollerar DNA.  Många forskare är engagerade kring hur vissa gener aktiveras och eller stängs av. Svaret är epigenetik. Redan 1961 upptäckte den brittiska forskaren Mary Lyon X-inaktivering dvs stänga av kvinnans X-kromosomer – generna är kvar och intakta men hälften är avstängda och förändringen är kvar vid celldelningen. gratiskursDet finns en hype, kring idén om ”regenerativ medicin” – läkemedel som programmerar om celler.

Epigenetik har varit ett hett ämne för forskning under de senaste tio åren. Avvikande epigenetisk kontroll kan bidra till sjukdomar som cancer även om DNA inte är tillräckligt för att förklara de förändringar som sker. Epigenetiska förändringar är ärftliga genom celldelningen, och i vissa fall har möjlighet att bete sig på liknande sätt som mutationer i termer av deras stabilitet.epigenetiska modifieringar är reversibel och därför har potential att manipuleras terapeutiskt. Läs mer om epigenetik


DNA analyser och DNA tester av människor

De senaste metoderna av DNA analyser har visat sig göra det möjligt att få fram ansiktsdragen av människor eftersom generna bestämmer ansiktsformen hos tex en människa med europeiskt ursprung. Läs artikeln Det går även att göra DNA analyser långt tillbaka i tiden. Exempelvis har man gjort DNA analyser på blod som med stor sannolikhet kommer från Ludvig XVI som giljotinerades år 1793. Läs artikel i BBC.

Hur görs DNA analyser? Metoderna för DNA analyser och diagnostisering är i ständig utveckling. Oftast utgår man från två olika metoder PCR och elektrofores. Under 2012 har det skrivits artiklar om genombrott i den amerikanska bioteknikbranschen bla från företag som Life Technologies vars ”Ion proton sekvenser” kan läsa av samtliga baspar i en människas DNA.


ENCODE Projektet

Det pågår stora europeiska forskningsprojekt som Encode (Encyclopedia of DNA Elements) för att kartlägga hela DNA kartan. Ett banbrytande projekt är ENCODE (Encyclopedia of DNA-element) som innehåller ett 30-tal forskningsrapporter som publicerad i Nature och på nätet och som omfattar drygt 30 globala organisationer och projektet ser en del personer som en kopia av livet. Läs mer

Om DNA analys och dna tester
DNA analys, DNA-test och Genetik
Om DNA analys och dna tester
DNA analys, DNA-test och Genetik
Om DNA analys och dna tester
DNA analyser och DNA tester - läs mer om hur DNA tekniken och gentester kommer förändra våra liv inom sjukvård, juridik,och forskning.
daniel larsson