Elektrofores

Elektrofores är en metod för att analysera DNA och proteiner från en människa. Metoden karaktäriserar och separerar joner  tex separeringen av aminosyror. Några droppar av aminosyrablandningen förs över till ett papper som fuktats med en buffertlösning som har lämpligt pH. Därefter förs en elektrisk spänning på ca 300 V över pappret. De negativa aminosyrajoner kommer då att vandra mot anoden och de positiva aminosyrajonerna vandrar mot katoden.

Om fältet är konstant rör sig varje partikel med en konstant hastighet som bestäms av fältets styrka och lösningens viskositet samt av partikelns laddning, storlke och form.