DNA – vad är DNA?

DNA är en förkortning av det engelska ordet deoxyribo-nucleic-acid  och är det ärftligt materialet hos människor och nästan alla andra organismer. DNA är en underbar informationsbärande molekyl. Nästan varje cell i en persons kropp har samma DNA.  De flesta DNA ligger i cellkärnan (där det kallas nukleärt DNA), men en liten mängd DNA kan också hittas i mitokondrierna (där det kallas mitokondrie-DNA eller mtDNA).

Med vårt DNA går det nästan att läsa om vårt förflutna som i en bok. En fullständig uppsättning DNA kallas för ”genom”. Genomet styr hur en organisms fysiologi ska utvecklas.

Deoxiribonukleinsyra är den makromolekyl som utgör den genetiska informationen genomet som också kallas arvsmassan. Informationen i DNA lagras som en kod som består av fyra kemiska baser: adenin (A), guanin (G), cytosin (C), och tymin (T). Mänskligt DNA består av cirka 3 miljarder baser, och mer än 99 procent av dessa baser är samma hos alla människor.

De två DNA-strängar går i motsatt riktning mot varandra och är antiparallella. DNA-baser parar ihop sig med varandra, A med T och C med G, för att bilda enheter som kallas baspar. Varje bas är också kopplad till en sockermolekyl och en fosfatmolekyl. Tillsammans är en bas, socker och fosfat kallas en nukleotid. En viktig egenskap hos DNA är att den kan replikera, eller göra kopior av sig själv.